Đào tạo lịch thắng 4

Phòng khách hàng doanh nghiệp thông báo theo lịch đào đạo tháng 4. Phòng KHDN đề nghị các đồng chí có mặt tại chi nhánh đúng 8h ngày 6/4/2018. Trước khi đi nhớ xin phép vợ hoặc người yêu về trễ vì sau đào tạo có liên hoan Hết